Tuesday, 19, October, 2021 info@saipalnews.com

जेष्ठ नागरिकको हेरचाह सम्बन्धी यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

काठमाडौं । आमाबुबाको हेरविचार गर्नु छोराछोरीको कतव्र्य हो । कतिपय अवस्थामा भने जेष्ठ नागरिकलाई आफ्नै सन्तानले बेवास्ता गर्ने गरेका छन् ।

जेष्ठ नागरिकको संरक्षणकालागि हेरविचार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि छ । राज्यले ६० वर्षको उमेर पूरा भइसकेपछि कुनै पनि व्यक्तिलाई जेष्ठ नागरिकको रुपमा हेरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ अनुसार धारा १२२ मा आमाबुबालाई आदर, सम्मान र हेरचाहा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रत्येक छाराछोरीले आमाबुबालाई एकासगोलमा बसेको वा कानुन बमोजिम भिन्न भइसकेको भएपनि आफ्नो हैसियत अनुसार आमाबुबाको हेचाह, स्याहार र औषधी उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ माकसैले ज्येष्ठ नागरिकको इच्छा विपरीत परिवारबाट अलग राख्न वा अलग बस्न बाध्य गराउनु नहुने प्रावधान पनि छ ।

दफा ४ मा जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नुपर्ने कर्तव्य परिवारका सदस्य, नातेदार वा हकवालाले आफूसँगै राखी पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेमा जेष्ठ नागरिकले पालनपोषण तथा हेरचाहको लागि सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष समक्ष उजुरी दिन सकिने व्यवस्था पनि छ ।

धारा ४ को दफा २ मा ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो अंश लिई परिवारबाट अलग बसेको वा बस्न चाहेको अवस्थामा बाहेक चाहेको परिवारको सदस्यले आफ्नो साथमा राखी पालनपोषण गर्नु पर्ने व्यवस्था समेत छ । कानुनमा आफ्ना आमाबुबालाई आदर नगर्ने सन्तानलाई सजायको व्यवस्था गरिएको छ । तर प्रत्येक छोराछोरीले आफ्नो बुबाआमाको आदर सम्मान गर्नु उनीहरुको कर्तव्य हो ।